790 800 451

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Pure Dental Clinic Monika Maślińska- Brazulewicz z siedzibą w Gdańsku informuje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lek. dent. Monika Maślińska – Brazulewicz, prowadząca Specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarską w Gdańsku, gabinet pod nazwą Pure Dental Clinic Monika Maślińska- Brazulewicz (dalej Pure Dental Clinic), Al. gen. Józefa Hallera 134 lok. 228, 80-416 Gdańsk, email rejestracja@puredentalclinic.pl, telefon + 48 790 800 451

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia – w tym profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz czynności pomocniczych przy udzielaniu takich świadczeń, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, a także w celu wystawiania dokumentów i zaświadczeń, obrony przed roszczeniami lub w celach marketingowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, w tym w szczególności w przypadku, gdy Pure Dental Clinic będzie chciała poinformować o ofercie świadczonych usług lub zachęcić do skorzystania z usług,
a także gdy będzie chciała pochwalić się osiągnięciami w zakresie świadczonych usług, w tym opublikować Pani/Pana wizerunek lub zdjęcie sprzed i po wykonaniu przez Pure Dental Clinic ustalonego z Panią/Panem leczenia lub zabiegu.

art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Pani/Pana wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się na terenie Pure Dental Clinic;

art. 9 ust. 2 pkt h) RODO, który to przepis stosowany jest w związku z następującymi przepisami prawa krajowego:

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w celu profilaktyki zdrowotnej

art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w celu diagnozy medycznej, leczenia;

art. 23a ustawy o działalności leczniczej, w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Pani/Pana wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób
i mienia znajdujących się na terenie Pure Dental Clinic.

Opisane powyżej cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oznaczają, że Pure Dental Clinic może bez Pani/Pana zgody przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

– w celu opracowywania diagnozy i sposobu właściwego leczenia

– przy wykonywaniu usług leczniczych

– w celu prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej

– w celu wystawienie zaświadczenia lekarskiego

– w sytuacjach niezbędnych do ratowania Pani/Pana zdrowia lub życia lub zdrowia i życia innych osób

– w celach informacyjnych – gdy Pure Dental Clinic będzie chciała poinformować Panią/Pana
o wydarzeniach promujących ochronę zdrowia

Pure Dental Clinic może wyłącznie za Pani/Pana zgodą:

– wykonać określone badania, w tym badanie rentgen lub tomografem komputerowym

– wykonać określone zabiegi, po omówieniu z Panią/Panem szczegółów związanych z danym zabiegiem, przebiegu leczenia i jego skutków lub ewentualnych zagrożeń dla zdrowia

– przesyłać materiały reklamowe

– wykorzystać w celu publikacji na swojej stronie internetowej lub profilu społecznościowym Facebook Pani/Pana wizerunek lub fragment twarzy lub uzębienia utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych przed, w trakcie i po leczeniu przeprowadzonym w Pure Dental Clinic.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) zgodnie z art. 29 ustawy
    z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z (Dz.U.2017.1318) przez okres:

–  20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpis;

– 10 lat zdjęcia rentgenowskie/tomograf przechowywane poza dokumentacją medyczną licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

– skierowania na badania lub zlecenia lekarza, które są przechowywane przez okres:

                5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

                2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –
w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

  • W przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

 

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy z Pure Dental Clinic lub wnioskowanych przez Panią/Pana czynności.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Pure Dental Clinic lub inne osoby z którymi Pure Dental Clinic współpracuje, w tym osoby wykonujące zawód medyczny, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, laboratoria i inne podmioty lecznicze, osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w tym oprogramowania medycznego PL MED, podmioty prowadzące stronę internetową oraz media społecznościowe Pure Dental Clinic, w którym przetwarzane są Państwa dane, jak również zewnętrzny podmiot księgowy, w zakresie dokonywania rozliczeń pomiędzy Państwem a  Pure Dental Clinic, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

CZY MACIE PAŃSTWO DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z uwagi na cele przetwarzania danych o Pani/Pana stanie zdrowia, jak również z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pani/Pana prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest wyłączone w odniesieniu do tych danych.

CZY MOŻNA COFNĄĆ UDZIELONĄ ZGODĘ?

Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarza Pure Dental Clinic.

Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres email: rejestracja@puredentalclinic.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora: Al. gen. Józefa Hallera 134 lok. 228, 80-416 Gdańsk.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego RODO lub przepisy prawa krajowego.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

CZY W OPARCIU O PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Pure Dental Clinic nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.